CENTRUM FÖR PSYKISK HÄLSA

ADHD-utredning

Välkommen till Martinas ADHD-mottagning. Från och med den 1 januari 2024 utreder vi barn födda 2014 eller tidigare för ADHD. Yngre barn utreds hos BUP.

Vårt ADHD-team består av erfarna barnpsykiatriker, barnsjuksköterskor och barnpsykologer.

Finns det indikation på svårare psykiatrisk problematik alternativt frågor kring autismspektrum görs utredningen istället av BUP. Vi utför även farmakologisk behandling vid ADHD. Vi medicinerar barn mellan 6-17 år för ADHD som har utretts på vår mottagning.

Så går en ADHD-utredning till

För att ditt barn ska få komma till oss behöver du kontakt barnets skola. De skickar i sin tur en remiss från skolläkare till oss. När vi har mottagit remissen ställs ni på vår väntelista och får komma så snart som möjligt.

Under utredningen träffar du barnläkare / barnpsykiatriker och barnpsykolog. Under besöken går ni igenom ditt barns utvecklingshistoria, aktuell situation och gör en bedömning av ditt styrkor och utmaningar.

Efter detta besök träffar ni psykolog som gör en bedömning av ditt barns styrkor och svagheter. Under utredningens gång får du som förälder också fylla i en rad formulär kring ditt barns fungerande. Psykologen kontaktar även skolan för att få en bild av hur ditt barns skolgång ser ut och vilka svårigheter/styrkor som finns i skolmiljön. Efter att allt material samlats in diskuterar psykolog och läkare det som framkommit och kommer fram till eventuell diagnos samt rekommendationer. Vid behov kan utredningen även behöva kompletteras med andra moment.

Vid behov kan utredningen även behöva kompletteras med andra moment. Du som förälder får sedan en genomgång av utredningen av psykologen. Återgivning till barn och skola ingår.

Efter utredningens gång kan det bli aktuell med fortsatt kontakt med vår mottagning exempelvis för medicinering eller psykologstöd till barnet och/eller föräldrarna.

Klicka här och väntelistan ADHD-utredningar för BUMMar i Stockholm.

Så här går en ADHD-utredning till:

  1. Läkarbesök för föräldrar
  2. Barnet träffar läkare
  3. Psykologbesök
  4. Intervju med barnets lärare
  5. Återlämning och rekommendationer till föräldrar och barn
  6. Skolan får ta del av utredningen och rekommendationer vid en återlämning