BARNSJUKHUSET MARTINA

Hållbarhetspolicy

Barnsjukhuset Martinas policy för hållbar utveckling

Barnsjukhuset Martina övergripande mål är att bedriva somatisk och psykisk vård där barnets behov alltid sätts i centrum. Vårt mål är att barn och familjer känner sig respekterade, delaktiga, trygga och säkra genom personalens bemötande och kompetens. Verksamhetens mål är att minska somatiskt och psykiskt lidande och öka livskvaliteten hos våra patienter från nyfödd till vuxen ålder. För Barnsjukhuset Martina är hållbarhetsarbete en viktig del av vardagen och handlar om att vi dagligen arbetar med både kvalitéts- och miljöfrågor. För att kunna bedriva en så bra vård som möjligt men med minsta möjliga påfrestning på vår miljö har ledningsgruppen beslutat att i all verksamhetsutveckling beakta FN’s globala hållbarhetsmål formulerade i Agenda 2030. Våra fokus- områden är mål 3 (hälsa och välbefinnande), 5 (jämställdhet och mål 12 (hållbar konsumtion och produktion) samt FN`s barnkonvention som blev lag 200101. Ledningsgruppens målsättning är att tillämpa tillitsbaserat ledarskap genom att arbeta kort- och långsiktigt.  Målen och FN´s barnkonvention ger oss goda förutsättningar att bidra till en hållbar utveckling förframtiden.

Barnsjukhuset Martinas organisation präglas av sex kärnvärden. Detta gäller såväl det dagliga sjukvårdsarbetet som de övergripande operativa och strategiska målen som fattas på ledningsnivå.

Kompetens:

Personal som behandlar barn skall ha sådan utbildning och kompetens att de kan på bästa möjliga sätt hantera de somatiska och psykiska behoven hos barn och familjer. Vår personal erbjuder den bästa tänkbara vård utifrån nationella riktlinjer och den forskning som finns inom olika områden. Vi strävar efter att förhindra ohälsa hos barnen och vara lyhörda för barnets signaler. Vår personal fortbildar sig fortlöpande genom att delta på kurser samt nationella och internationella kongresser inom olika områden. Internt utbildar vi kontinuerligt personalen bland annat genom föreläsningar, praktiska övningar samt utarbetande av riktlinjer och PM.

Engagemang:

Barn och närstående ska bemötas med respekt, förståelse och integritet. Vi uppmuntrar barn till att leva hälsosamt med mycket fysisk aktivitet. Som led i detta så har vi ett Centrum för Vikthälsa. Vi arbetar även externt med ett lyckat årligt event sen 2016; Martinaloppet. Ett lopp där familjer med både friska och sjuka barn tillsammans utifrån individuella förutsättningar springer på Stockholms Stadion.

Teamarbete:

Både ledning och personal samarbetar för att ge den bästa tänkbara hälso- och sjukvården för barn. Barnsjukhuset Martina har flera olika verksamheter och de flesta specialister och subspecialister inom öppenvård. Genom att ha de olika och verksamheterna och specialisterna samlade på samma plats så underlättar det vårdkedjan kring patienternas behov och som därmed främjar närhets- och kontinuitetsprincipen. Vår målsättning är att redan på vår BVC identifiera sjukdom och riskfaktorer i syfte att kunna öka livskvalitén.

Tillgänglighet:

Barnsjukhuset Martinas mål att ständigt finnas tillgänglig för barnen och familjerna och att det ska vara lätt att kontakta oss både fysiskt och via telefon. Martinas medlemmar kan boka akuta tider via hemsidan och även söka på vår akutmottagning som drop-in, även på kvällar och helger under våra öppettider. Sjuksköterskebesök kan bokas via 1177.

Hållbarhet:

Vi bedriver ett kontinuerligt arbete gällande den miljöpåverkan vår verksamhet orsakar. Som exempel kan nämnas att i våra kallelser uppmanar vi patienterna att åka kollektivt istället för med bil. Vid inköp av förbrukningsmaterial och utrustning beaktas miljöaspekter. I nära samarbete med Sophiahemmet arbetar vi kontinuerligt med att bli än mer klimat och resurseffektiva. Barnsjukhuset Martina miljöcertifierades 2017.

Barnperspektiv:

Barn och föräldrar ska få information om sjukdom, behandling och vård på ett förståeligt sätt. Lokaler och arbetssätt är anpassade utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. Vår målsättning är att skapa trygghet för de familjer som besöker oss. Vi strävar efter att barnen i möjligaste mån ska ha kontinuitet gällande vårdpersonal. Sedan 1 januari 2020 har vi implementerat FNs Barnkonvention i vårt arbete.

Hur uppnår vi våra sex kärnvärden?

Vi arbetar efter nationella riktlinjer och säkerställer detta genom internutbildning och genom att delta på såväl nationella som internationella möten. Martina har ett etablerat system för avvikelserapportering. Vi eftersträvar ett tillitsbaserat ledarskap och uppmanar ledning, anställda, patienter och andra intressenter att komma med förslag på förbättringar som öppet ska diskuteras i olika forum. Vi har transparens kring våra interna mål och hur vi lyckas nå dessa. Barnsjukhuset Martina har mätbara och synliga miljömål som driver hållbar utveckling framåt.

 Martina BUMM Huddinge och Globen

Klicka här och läs Värdegrund och Miljöpolicy för Martin BUMM Huddinge och Globen.